fbpx

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
I. Προσωπικά Στοιχεία
Για να μπορέσει κάποιος να γίνει Μέλος στο Melekos Health Club® θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο της ηλικίας του. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται έγγραφη έγκριση κηδεμόνα με την συμπλήρωση του απαραίτητου εγγράφου. Το Μέλος κατά την εγγραφή του καλείται να δώσει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία και να δεχτεί τη λήψη ατομικής φωτογραφίας (πορτρέτο). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη γραμματειακή λειτουργία του γυμναστηρίου το οποίο εγγυάται τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων προσωπικών στοιχείων (διεύθυνση, τηλέφωνο , email, κτλ.) το Μέλος οφείλει να ενημερώσει τους υπεύθυνους στη γραμματεία του γυμναστηρίου ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση argyroupoli@melekos.gr αναφέροντας σε ποιο γυμναστήριο είναι μέλος. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Μέλους δεν παραδίδονται σε κανένα άλλο απολύτως και δεν δημοσιοποιούνται ποτέ εκτός από τη σύμφωνη γνώμη του Μέλους.
II. Εγγύηση Υγείας
Το Μέλος δηλώνει και εγγυάται με βεβαίωση ιατρού ότι είναι σε καλή υγεία και δεν έχει αναπηρία, βλάβη, τραυματισμό, ασθένεια ή πάθηση που να του/της να απαγορεύουν να προβαίνει σε ενεργητική ή παθητική γυμναστική η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο ή τραυματισμό ή αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του/της, ως αποτέλεσμα της χρήσης των εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου με οποιονδήποτε τρόπο.
B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Melekos Health Club® κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών του.
I. Είδος προσωπικών δεδομένων
Το Melekos Health Club® επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μέλους ή συγγενών του, ημερομηνία γεννήσεως.
II. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Το Melekos Health Club® επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Οι σκοποί της Εταιρίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:
a) Η επικοινωνία με το Μέλος για θέματα που αφορούν τις μεταξύ τους συναλλαγές
b) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών
c) Η ενημέρωση του Μέλους για τα νέα της Εταιρίας και για τις υπηρεσίας που παρέχει
Νομική βάση για τους ανωτέρους σκοπούς αποτελούν:
a) Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων του Μέλους για την έκδοση νόμιμου παραστατικού.
b) Η συγκατάθεση που παρέχει το Μέλος, προκειμένου να λαμβάνει από το Melekos Health Club® ενημερώσεις για υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.
c) Η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο του Μέλους, όσο και του Melekos Health Club® .
III. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγει το Melekos Health Club® από το Μέλος, τα επεξεργάζεται αποκλειστικά εντός της Εταιρίας για τους σκοπούς και μόνο παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.
Μόνο μετά από εντολή του Μέλους τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε τρίτους ή σε πρόσωπα που το ίδιο το Μέλος υποδεικνύει.
Το Melekos Health Club® δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα του Μέλους σε τρίτη χώρα, ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν άδειας του Μέλους και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
IV. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους θα διατηρηθούν κατά χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεως επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυση τους.
V. Δικαιώματα Μέλους σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα
Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή με αίτημα στην Εταιρία, να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:
a) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να ρωτήσει το Μέλος ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται το Melekos Health Club®, για ποιους σκοπούς το κάνει, αν τα δίνει σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, το Μέλος έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή.
b) Δικαίωμα διόρθωσης, το Μέλος να αιτηθεί διόρθωση ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
c) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του Μέλους στις εξής περιπτώσεις: (i)όταν τα προσωπικά του δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) όταν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,(iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα του υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης.
d) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, (iv) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία.
e) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το Melekos Health Club® να αποστείλει τα δεδομένα του Μέλους σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, η/και σε έντυπη μορφή, στο ίδιο ή σε πρόσωπο που το Μέλος υπόδειξε, ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
f) Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης του Μέλους για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Μέλους, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί το Μέλος να επικοινωνήσει με το Melekos Health Club®, Λέοντος 4, ΤΚ 16452 Αργυρούπολη με τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων κ Καλαϊτζόγλου Στέφανος στο τηλέφωνο 2109943655 ή στο email: argyroupoli@melekos.gr
Το Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.: 2106475600, email: contact@dpa.gr, web: http://www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσει ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά του δεδομένα.
VI. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Το Melekos Health Club® έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του μέσω των Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης δεσμεύει όλους τους συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, δημόσιας προσφοράς, πτώχευσης ή άλλης αλλαγής στον έλεγχο της Μελέκος Αργυρούπολη ΙΚΕ, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο άτομο ή την επιχείρηση που κατέχει ή ελέγχει αυτόν τον ιστότοπο και επιχείρηση. Η εξαίρεση από τη λήψη πληροφοριών από τρίτους δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά μας να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε νέο κάτοχο, αλλά οι επιλογές σας θα συνεχίσουν να γίνονται σεβαστές σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Η συνδρομή σας θα μεταφερθεί στο νέο συνεργαζόμενο γυμναστήριο- επιχείρηση που έχει πάρει τον έλεγχο, των υπηρεσιών και θα μπορείτε να συνεχίσετε εκεί να λαμβάνετε τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνδρομή σας.

C. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Κανένας δεν γίνεται δεκτός στο Melekos Health Club® εάν δεν είναι κάτοχος έγκυρης κάρτα μέλους. Η ηλεκτρονική κάρτα μέλους δεν είναι μεταβιβάσιμη και πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε επίσκεψη ώστε να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης. Εάν το Μέλος επιτρέψει τη χρήση κάρτας μέλους από άλλο πρόσωπο για να επιτύχει είσοδο, αυτό ισοδυναμεί με άρση και καταγγελία της Σύμβασης. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας μέλους, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το Melekos Health Club® σχετικά με την αντικατάστασή της.
D. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
I. Χρήση Χώρων
Το Mέλος καλείται να διατηρεί τους χώρους που χρησιμοποιεί καθαρούς και να τοποθετεί τα απορρίμματά του στους κάδους που βρίσκονται σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου. Στο γυμναστήριο υπάρχουν χώροι με ειδική σήμανση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό και στους οποίους απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος του μέλους. Το Mέλος πρέπει να είναι προσεκτικός/η για την αποφυγή ζημιών στα κινητά και ακίνητα μέρη του γυμναστηρίου. Η συμπεριφορά του μέλους πρέπει να είναι κόσμια προς τους συνασκούμενους και το προσωπικό και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις και υποδείξεις του προσωπικού. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου
II. Ενδυματολογικός Κώδικας
Δεν επιτρέπονται μη ενδεδειγμένα αθλητικά παπούτσια και μη ενδεδειγμένα αθλητικά ρούχα. Απαγορεύονται παπούτσια με λάσπες και χώματα. Το Μέλος κατά τη διάρκεια της άσκησης πρέπει να είναι ντυμένος/νη ευπρεπώς και να φροντίζει για την προσωπική του καθαριότητα και υγιεινή έτσι ώστε να μην παρενοχλούνται οι συν ασκούμενοι του. Κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι υποχρεωτική η χρήση πετσέτας τόσο στο χώρο του γυμναστηρίου όσο και στις αίθουσες ομαδικών προγραμμάτων.
III. Ασφάλεια
Οι χώροι του γυμναστηρίου παρακολουθούνται και καταγράφονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Εξαιρούνται οι χώροι των αποδυτηρίων, σάουνας και Solarium. Κάθε Μέλος είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά του αντικείμενα. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων μελών. Για το λόγο αυτό το μέλος προτού εγκαταλείψει το γυμναστήριο να βεβαιώνεται ότι δεν έχει ξεχάσει τίποτα σε αυτό. Τα ατομικά ντουλάπια (Lockers) παρέχονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση των μελών. Το Μέλος έχει το δικαίωμα χρήσης ατομικού ντουλαπιού μόνο κατά την παραμονή του στο γυμναστήριο. Κατά την αποχώρησή του πρέπει να αφήνει το ντουλάπι ανοιχτό και να μην το κλειδώνει. Τυχόν αντικείμενα που έχουν αφεθεί σε ντουλάπι θα απομακρύνονται.
IV. Γυμναστήριο
Οι αρχάριοι θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού με Γυμναστή τουλάχιστον 12 ώρες πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο γυμναστήριο. Στο χώρο (gym floor) επιτρέπονται μόνο ελεύθερα βάρη και χρήση των μηχανημάτων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ σε κάθε περίπτωση άλλες ασκήσεις όπως τρέξιμο, σχοινάκι, ολυμπιακές άρσεις, σωματικές επαφές με άλλα Mέλη κλπ. Οι Γυμναστές έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν κάποιον αν κρίνουν πως κινδυνεύει σωματικά ή δε φέρει την κατάλληλη ενδυμασία. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει τη χρήση μηχανημάτων ή εξοπλισμού σε περιπτώσεις που κριθεί τέτοια ανάγκη. Τα Mέλη θα πρέπει να καθαρίζουν τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους σε περίπτωση που τα έχουν βρωμίσει. Τα μέρη μηχανημάτων που αφαιρούνται πρέπει να τοποθετούνται ΠΑΝΤΑ με προσοχή και να επιστρέφονται στη θέση τους. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των μελών για αυτό και δε γίνεται να δεσμεύονται μηχανήματα ή η χρήση τους να γίνεται αποκλειστικά από ένα άτομο. Τα Mέλη θα πρέπει να γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ελεύθερα βάρη ή τα μηχανήματα. Σε κάθε περίπτωση οι Γυμναστές του Melekos Health Club® είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν.
V. Ανεξάρτητοι Γυμναστές
Περιστασιακά το γυμναστήριο μπορεί να διαθέτει στα Mέλη και τους επισκέπτες του υπηρεσίες ανεξάρτητων γυμναστών. Δεν εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών και δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες αυτές θα παραμείνουν στη διάθεση των μελών ή τους επισκέπτες τους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από τις υπηρεσίες αυτές.
To Melekos Health Club® δεν αποδέχεται καμία παροχή υπηρεσιών προσωπικής γυμναστικής (personal training) από ανεξάρτητους γυμναστές χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της διεύθυνσης, καθώς και καμία προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος εντός των χώρων του γυμναστηρίου.
VI. Κράτηση θέσης για γυμναστική
Για να γυμναστεί το Μέλος στον χώρο του Gym Floor απαιτείται προηγουμένως κράτηση θέσεως. Η κράτηση θέσεως μπορεί να γίνει on-line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr ή στην υποδοχή του γυμναστηρίου, ή μέσα από την εφαρμογή (App) των Melekos Health Club® για κινητά τηλέφωνα. Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης θέσης έως 15 ημέρες μετά. Για τις συνδρομές Results και Elite ισχύει προτεραιότητα κράτησης θέσεως έως και 15 ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης έως και 4 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού γυμναστικής. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και ο αριθμός των διαθέσιμων επισκέψεων που έχει αγοράσει το Μέλος φαίνονται στην εφαρμογή για τα κινητά ΜELEKOS HEALTH CLUB, αλλά σε περίπτωση που δεν έχει κινητό τηλέφωνο, μπορεί να ενημερωθεί από την ρεσεψιόν για τα προϊόντα που έχει αγοράσει ή να ενημερωθεί στο δικτυακό τόπο στην προσωπική του σελίδα κάνοντας είσοδο στην σελίδα μελών στο https://www.melekos.gr/eisodos-melon/.

VII. Διαθεσιμότητα χρήσης εξοπλισμού και προγραμμάτων
Η διαθεσιμότητα των ομαδικών προγραμμάτων και του εξοπλισμού εξαρτάται από τη ζήτηση και είναι διαθέσιμα σε βάση προτεραιότητας.

E. ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΜΕΛΩΝ
Το Melekos Health Club® διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη συνδρομή μελών που δε συμμορφώνονται στους όρους και κανόνες και έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς το προσωπικό και τα Mέλη. Συνδρομή μέλους που έχει διακοπεί δε γίνεται να μεταφερθεί ή να ενεργοποιηθεί ξανά.
F. ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της κάθε συνδρομής αναλύονται διεξοδικά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του Melekos Health Club® όπως στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr, στην εφαρμογή για κινητά (App) και στον τιμοκατάλογο στην υποδοχή του γυμναστηρίου.
I. Συνδρομή STANDARD
Η συνδρομή Standard περιλαμβάνει:
• Χρήση αποδυτηρίων & ντουλάπι με ηλεκτρονική κλειδαριά
• Απεριόριστη χρήση μηχανημάτων δύναμης
• Απεριόριστη χρήση αερόβιων μηχανημάτων
• Online πρόγραμμα Personal Training
• Προνομιακές εκπτώσεις στο Melekos Discount Club
• Virtual Classes On Demand
II. Συνδρομή LIFESTYLE
Η συνδρομή Lifestyle περιλαμβάνει:
• Χρήση αποδυτηρίων & ντουλάπι με ηλεκτρονική κλειδαριά
• Απεριόριστη χρήση μηχανημάτων δύναμης
• Απεριόριστη χρήση αερόβιων μηχανημάτων
• Online πρόγραμμα Personal Training
• Απεριόριστα Ομαδικά προγράμματα Group Fitness
• Pick a Spot για επιλογή σημείου στο χώρο γυμναστικής
• Virtual Classes On Demand
• Virtual Classes Live
• Online εφαρμογή για κράτηση θέσεων στα προγράμματα
• Προνομιακές εκπτώσεις στο Melekos Discount Club
III. Συνδρομή RESULTS
Η συνδρομή Results περιλαμβάνει:
• Χρήση αποδυτηρίων & ντουλάπι με ηλεκτρονική κλειδαριά
• Απεριόριστη χρήση μηχανημάτων δύναμης
• Απεριόριστη χρήση αερόβιων μηχανημάτων
• Online πρόγραμμα Personal Training
• Απεριόριστα Ομαδικά προγράμματα Group Fitness
• Απεριόριστα προγράμματα Group Personal
• Pick a Spot για επιλογή σημείου στο χώρο γυμναστικής
• Virtual Classes On Demand
• Virtual Classes Live
• Online εφαρμογή για κράτηση θέσεων στα προγράμματα
• Προνομιακές εκπτώσεις στο Melekos Discount Club
• Προτεραιότητα κράτησης θέσεως 15 ημερών στα ομαδικά προγράμματα
• Δικαίωμα συμμετοχής στο Melekos Running club

IV. Συνδρομή Elite
Η συνδρομή Elite περιλαμβάνει:
• Χρήση αποδυτηρίων & ντουλάπι με ηλεκτρονική κλειδαριά
• Απεριόριστη χρήση μηχανημάτων δύναμης
• Απεριόριστη χρήση αερόβιων μηχανημάτων
• Online εφαρμογή για προγράμματα Γυμναστικής
• Ομαδικά προγράμματα
• προγράμματα Group Personal
• προπονήσεις στο Pilates Studio
• προπονήσεις στο Fit after burn
• Online εφαρμογή για κράτηση θέσεων στα προγράμματα
• Προνομιακές εκπτώσεις στο Melekos Discount Club
• Προτεραιότητα κράτησης θέσεως 15 ημερών στα ομαδικά προγράμματα
• Δικαίωμα συμμετοχής στο Melekos Running club
Σε όλες τις συνδρομές προσφέρονται δωρεάν το wi-fi, το δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα Melekos Health Club και ασφάλεια αστικής ευθύνης.
G. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Το Melekos Health Club® εκτός από τις βασικές συνδρομές και για διευκόλυνση του καταναλωτή προσφέρει και υπηρεσίες ειδικών ομαδικών προγραμμάτων (PILATES,FITAFTERBURN,CROSS TRAINING, TRX, CLX, BIKING, AERIAL YOGA, BARRE CLASS, POUND). Τα πακέτα επισκέψεων μπορεί το Μέλος να τα επιλέξει ανεξάρτητα από την συνδρομή του όποια χρονική περίοδο επιθυμεί. Οι συνδρομές επισκέψεων ELITE4, ELITE 8 και ELITE Unlimited, έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ενός μήνα. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν πραγματοποιήσει τις υπηρεσίες εντός χρονικού διαστήματος ισχύος της συνδρομής, τότε οι υπηρεσίες διαγράφονται και δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα επισκέψεων. Τα πακέτα επισκέψεων ELITE 20 και τα πακέτα για τις υπηρεσίες Perfect slimming και Personal training, έχουν χρονική διάρκεια 12 μήνες. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν πραγματοποιήσει τις υπηρεσίες εντός χρονικού διαστήματος ισχύος του πακέτου επισκέψεων, τότε οι υπηρεσίες διαγράφονται και δεν μεταφέρονται σε επόμενο πακέτο επισκέψεων.
H. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Το Melekos Health Club® εκτός από τις βασικές συνδρομές προσφέρει υπηρεσίες αισθητικής (MASSAGE), ειδικά ατομικά προγράμματα (PERSONAL TRAINING) Και ειδικά προγράμματα αδυνατίσματος (PERFECT SLIMMING). Η συμμετοχή σε αυτές τις υπηρεσίες είναι ανεξάρτητη από τις βασικές συνδρομές του γυμναστηρίου. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 12 μηνών.
I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ONLINE (Virtual Classes On Demand)
To Melekos Health Club® πέρα από τις βασικές συνδρομές και τα ειδικά πακέτα γυμναστικής δίνει την δυνατότητα στο Μέλος για εξ αποστάσεως γυμναστική μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Melekos. Η συμμετοχή σε αυτήν τις υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλα τα Μέλη με ενεργή συνδρομή. Το Μέλος έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα προγράμματα γυμναστικής όποτε εκείνο επιθυμεί.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναμετάδοση των προσφερόμενων προγραμμάτων γυμναστικής σε τρίτους που δεν είναι Μέλη του γυμναστηρίου. Το Melekos Health Club® διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνδρομής του Μέλους σε περίπτωση που αντιληφθεί μία τέτοια ενέργεια.
Το Melekos Health Club® δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως ασκήσεων και για οποιοδήποτε πιθανό τραυματισμό.
J. ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ONLINE (Virtual Classes Live)
To Melekos Health Club® πέρα από τις βασικές συνδρομές και τα ειδικά πακέτα γυμναστικής δίνει την δυνατότητα στο Μέλος για εξ αποστάσεως γυμναστική μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Melekos. Η συμμετοχή σε αυτήν τις υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλα τα Μέλη με ενεργή συνδρομή Results, Lifestyle και Elite. Το Μέλος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στα ζωντανά online προγράμματα γυμναστικής εφόσον έχει δηλώσει την παρουσία του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναμετάδοση των προσφερόμενων προγραμμάτων γυμναστικής σε τρίτους που δεν είναι Μέλη του γυμναστηρίου. Το Melekos Health Club® διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνδρομής του Μέλους σε περίπτωση που αντιληφθεί μία τέτοια ενέργεια.
Το Melekos Health Club® δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως ασκήσεων και για οποιοδήποτε πιθανό τραυματισμό.

K. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το Melekos Health Club® πέραν από τις συνδρομές, τα πακέτα επισκέψεων, τα ειδικά προγράμματα και τις υπηρεσίες απώλειας βάρους και αισθητικής, ανακοινώνει κατά καιρούς ειδικές προσφορές με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια χρήσης που διαφέρει από τις υπόλοιπες συνδρομές και είναι σχεδιασμένες προς όφελος του πελάτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των προσφορών αναλύονται διεξοδικά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του Melekos Health Club® όπως στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr, στην εφαρμογή για κινητά (App) και στον τιμοκατάλογο στην υποδοχή του γυμναστηρίου.
Οι προσφορές καθώς παρέχονται προς όφελος του καταναλωτή ισχύουν για μικρό χρονικό διάστημα αγοράς το οποίο ανακοινώνεται μαζί με την προσφορά. Δεν δύναται να πραγματοποιηθεί αγορά προσφοράς μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας αγοράς της.
Το Μέλος δεν μπορεί να μετατρέψει την προσφορά που έχει αγοράσει σε άλλη προσφορά πληρώνοντας την διαφορά του ποσού των προσφορών.

L. MELEKOS GIFT CARD
Ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει και να εξαργυρώσει όσες Melekos Gift Card επιθυμεί και σε οποιοδήποτε κατάστημα Melekos Health Club ή online μέσα από το κατάστημα στο www.melekos.gr
I. Υπηρεσίες
Η Melekos Gift Card περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται στα πακέτα επισκέψεων και στα ειδικά προγράμματα και υπηρεσίες αισθητικής καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι συνδρομές.
II. Ημερομηνία λήξης
Οι δωροκάρτες Melekos Gift Card δεν έχουν ημερομηνία λήξης
III. Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο στον καταναλωτή που πραγματοποίησε τη αγορά της Melekos Gift Card και όχι στον κάτοχο της κάρτας όπως αυτή αναγράφεται στο τομέα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.
IV. Χαμένη ή κλεμμένη Melekos Gift Card
Η Melekos Gift Card δεν αντικαθιστάται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, αν δεν προσκομισθεί η αντίστοιχη απόδειξη αγοράς.
V. Απάτη
Το Melekos Health Club διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να ακυρώσει ή να θέσει σε αναμονή για έλεγχο δωροκάρτα Melekos Gift Card για την οποία υπάρχει υποψία απάτης καθώς και για κάρτες που έχουν εσφαλμένα εκδοθεί με λανθασμένη ονομαστική αξία ή για άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης της δωροκάρτας.

VI. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ, ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
I. Μηνιαίες Συνδρομές
Το χρονικό διάστημα ισχύος των συνδρομών ορίζεται ο ένας (1) μήνας με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αγοράς της συνδρομής και ημερομηνία λήξης 30 ημέρες μετά.
II. Ετήσιες Συνδρομές
Το χρονικό διάστημα ισχύος των ετήσιων συνδρομών ορίζεται το ένα έτος με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αγοράς της συνδρομής και ημερομηνία λήξης 12 μήνες μετά.
III. Πακέτα Επισκέψεων
Οι επισκέψεις-συνεδρίες που περιέχονται στα πακέτα επισκέψεων, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 12 μήνες από την ημέρα αγοράς του πακέτου. Τα πακέτα επισκέψεων λήγουν είτε μετά την πραγματοποίηση όλων των διαθέσιμων επισκέψεων- συνεδριών, είτε μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος τους. Όποιο τελειώσει πρώτο. Μετά την λήξη τους τα πακέτα επισκέψεων, δεν ανανεώνονται αυτόματα.

Ειδικά προγράμματα
Το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών προγραμμάτων- πακέτων, ορίζεται το ένα έτος, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αγοράς του προγράμματος και ημερομηνία λήξης 12 μήνες μετά.
IV. Προσφορές
Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών διαφέρει από προσφορά σε προσφορά, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αγοράς και ημερομηνία λήξης το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την εκάστοτε προσφορά.
M. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Κάθε μέλος μπορεί να αναβαθμίσει τη συμμετοχή του/της με την προηγούμενη συγκατάθεση της διαχείρισης, εφόσον το μέλος / αγοραστής θα είναι αρμόδιος για την καταβολή τελών αναβάθμισης και για τη συνεχιζόμενη πληρωμή των τυχόν πρόσθετων τελών που σχετίζονται με αυτή την αναβάθμιση.

M.ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΛΗΞΗΣ

M.1 Διάρκεια δέσμευσης: Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η συνδρομή μέλους στο Melekos Health Club Argyroupolis είναι διαθέσιμη με προνομιακή έκπτωση, η οποία εξαρτάται από ελάχιστη δέσμευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας.

M.2 Τερματισμός Υπηρεσίας: Εάν ο Πελάτης επιλέξει να τερματίσει τη συνδρομή πριν από τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου δώδεκα (12) μηνών, θα ισχύει τέλος τερματισμού, που αντιστοιχεί στο μειωμένο ποσό από το οποίο επωφελήθηκε ο Πελάτης που αφορά το κόστος υπηρεσιών που είχε.

M.3 Τέλη τερματισμού: Η χρέωση τερματισμού υπηρεσίας ποικίλλει ανάλογα με τη διάρκεια της συνδρομής που έχει συμπληρώσει ο Πελάτης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

1

0

2

0

3

45

4

95

5

145

6

195

7

245

8

295

9

345

10

395

11

445

12

495

M.4 Χωρίς χρέωση τερματισμού μετά από 12 μήνες: Με τη συμπλήρωση της περιόδου δέσμευσης δώδεκα (12) μηνών, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να τερματίσει τη συνδρομή του χωρίς καμία χρέωση τερματισμού υπηρεσίας.

M.5 Πρόωρη λήξη: Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού, ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος τερματισμού σύμφωνα με τη διάρκεια της συνδρομής του (βλ. M.3), το οποίο αντιστοιχεί στο κύριο κόστος των υπηρεσιών, που έλαβε ο Πελάτης.

P. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Κάθε μέλος μπορεί να εφαρμόσει τη δυνατότητα παγώματος της συμμετοχής του μία φορά ανά έτος για όσο χρονικό διάστημα θέλει έως 2 μήνες. Δεν επιτρέπεται αναδρομικό πάγωμα. Το πάγωμα παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις συνδρομών μικρής και μεγάλης χρονικής διάρκειας, και για σπουδαίους λόγους, όπου το Μέλος έχει προκαταβάλλει όλο το κόστος της συνδρομής του πριν την έναρξη της.
Q. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να μεταβιβαστεί σε συγγενείς πρώτου βαθμού
R. ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ
Συνδρομή Μέλους που έχει αποβιώσει μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο σε διάστημα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία θανάτου
S. ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε συνδρομή αναγράφεται αναλυτικά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του Melekos Health Club® όπως στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr, στην εφαρμογή για κινητά (App) και στον τιμοκατάλογο στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως ισχύει σε κάθε χρονική περίοδο καθώς και την αμοιβή της συνεργαζόμενης τράπεζας, όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της πληρωμής του τιμήματος, μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται για τις προσφορές ισχύει αποκλειστικά για τον χρόνο που αναγράφεται στα κανάλια επικοινωνίας.
Για τα νέα μέλη, στο εκάστοτε αναγραφόμενο κόστος μηνιαίας συνδρομής θα προστίθεται το τέλος ενεργοποίησης αυτόματης μηνιαίας καταβολής, το οποίο αναγράφεται κατά τη διαδικασία αγοράς.
T. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Μέλος είναι υποχρεωμένο να εξοφλεί τη συνδρομή του βάσει του οικονομικού πακέτου που έχει επιλέξει. Όλες οι συνδρομές εξοφλούνται προκαταβολικά. Μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις παροχές για τις οποίες έχει πληρώσει και θα χρεώνεται το ανάλογο ποσό για όσες παραπάνω επιλέξει να χρησιμοποιήσει.

Το Mέλος δεν απαλλάσσεται από καμία οικονομική υποχρέωση εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει χρήση του γυμναστηρίου ενώ έχει αγοράσει συνδρομή.

Η πληρωμή του τιμήματος τόσο για τις συνδρομές όσο και για τα ειδικά προγράμματα και τις υπηρεσίες αισθητικής πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:

I. Εξόφληση μέσω μετρητών
Η εξόφληση με μετρητά αφορά μόνο τις ειδικές προσφορές που ανά καιρούς ανακοινώνει η Εταιρία και πραγματοποιείται εφάπαξ καθώς πρόκειται για ειδική συμφωνία που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή.
Η εξόφληση με μετρητά αφορά και τα ειδικά πακέτα επισκέψεων όπως αυτά αναφέρονται σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του Melekos Health Club® όπως στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr, στην εφαρμογή για κινητά (App) και στον τιμοκατάλογο στην υποδοχή του γυμναστηρίου.
II. Εξόφληση μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
Η εξόφληση με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα αφορά όλες τις συνδρομές, τα ειδικά πακέτα επισκέψεων αλλά και τις ειδικές προσφορές που ανακοινώνει η Εταιρία.
Η πληρωμή του τιμήματος γίνεται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, Mastercard, Maestro, American Express και Diners.
Η διαδικασίες συναλλαγής διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το αν ο καταναλωτής επιλέξει συνδρομές ή ειδικά πακέτα επισκέψεων:
a) Διαδικασία αυτόματης μηνιαίας πληρωμής Συνδρομών
Ο καταναλωτής αφού έχει καταλήξει στο είδος της συνδρομής που επιθυμεί, την πρώτη φορά, χρεώνεται μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στη συνδρομή και το κόστος ενεργοποίησης υπηρεσίας μηνιαίων πληρωμών ,χωρίς άτοκες δόσεις. Μετά το πέρας της εγγραφής το Melekos Health Club® πραγματοποιεί αυτόματες χρεώσεις και ανανέωση των υπηρεσιών με το τίμημα της ανάλογης συνδρομής κάθε μήνα, εξαιρουμένου του πρώτου μήνα που έχει ήδη εξοφλήσει ο καταναλωτής.
b) Διαδικασία εφάπαξ πληρωμής Ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών αισθητικής
Ο καταναλωτής αφού έχει καταλήξει στο είδος του Ειδικού Προγράμματος που επιθυμεί, χρεώνεται την πρώτη φορά, με το ποσό του πακέτου που έχει επιλέξει και το τέλος ενεργοποίησης υπηρεσίας μηνιαίων πληρωμών. Η πληρωμή πραγματοποιείται εφάπαξ καθώς πρόκειται για ειδική συμφωνία που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή με ορισμένη χρονική διάρκεια.

Το Melekos Health Club® για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή και για να μπορεί να πραγματοποιεί τις αυτόματες χρεώσεις κάθε μήνα χρησιμοποιεί το ψηφιακό αποτύπωμα της κάρτας και όχι τον αριθμό και τα στοιχεία του κατόχου της.
U. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Τέλος Ενεργοποίησης υπηρεσίας μηνιαίων πληρωμών
Στις μηνιαίες Συνδρομές το Μέλος χρεώνεται το τέλος ενεργοποίησης του προσωπικού του λογαριασμού. Η ισχύς του τέλους ενεργοποίησης υπηρεσίας μηνιαίων πληρωμών ισχύει για το χρονικό διάστημα που ο καταναλωτής είναι μέλος στο γυμναστήριο. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης της συνδρομής και εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να ξαναγίνει μέλος, τότε χρεώνεται πάλι το τέλος εγγραφής. Το κόστος ενεργοποίησης υπηρεσίας μηνιαίων πληρωμών ανέρχεται στα 15€ (δεκαπέντε ευρώ).
II. Τέλος μη παρουσίας σε ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής
Για όλα τα ομαδικά προγράμματα απαιτείται προηγουμένως κράτηση θέσεως. Η κράτηση θέσεως μπορεί να γίνει on-line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr ή στην υποδοχή του γυμναστηρίου, ή μέσα από την εφαρμογή (App) των Melekos Health Club® για κινητά τηλέφωνα. Για όλα τα προγράμματα υπάρχει τη δυνατότητα κράτησης θέσης έως 15 ημέρες μετά. Για τις συνδρομές Results και Elite ισχύει προτεραιότητα κράτησης θέσεως έως κατά 15 ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης έως και 4 ώρες πριν την πραγματοποίηση του προγράμματος. Το Μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στη συνδρομή που έχει αγοράσει. Τα προγράμματα αυτά και ο αριθμός των διαθέσιμων επισκέψεων που έχει αγοράσει το Μέλος φαίνονται στην εφαρμογή για τα κινητά ΜELEKOS HEALTH CLUB, αλλά σε περίπτωση που δεν έχει κινητό τηλέφωνο, μπορεί να ενημερωθεί από την ρεσεψιόν για τα προϊόντα που έχει αγοράσει ή να ενημερωθεί στο δικτυακό τόπο στην προσωπική του σελίδα κάνοντας είσοδο στην σελίδα μελών στο https://www.melekos.gr/eisodos-melon/. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν παρευρεθεί για δεύτερη φορά σε δηλωμένο πρόγραμμα και για κάθε επόμενη μη παρουσία επιβαρύνεται, με το τέλος μη παρουσίας σε ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής και παράλληλα αφαιρείται από το σύνολο των διαθεσίμων προγραμμάτων της υπηρεσίας του. Ταυτόχρονα διακόπτεται το δικαίωμα κράτησης θέσης για όλα τα ομαδικά προγράμματα και για την ενεργοποίησή του ξανά απαιτείται η καταβολή του τέλους μη παρουσίας. Το κόστος του τέλους μη παρουσίας ανέρχεται στα 5€ (πέντε ευρώ).
III. Τέλος αργοπορημένης ακύρωσης σε ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής
Για όλα τα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης θέσεως έως και 4 ώρες πριν την έναρξη τους. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν ακυρώσει έγκαιρα δεύτερη φορά, δηλαδή πριν από το προαναφερθέν χρονικό όριο, σε δηλωμένο πρόγραμμα επιβαρύνεται με το τέλος μη παρουσίας σε ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής και παράλληλα αφαιρείται από το σύνολο των διαθεσίμων προγραμμάτων της υπηρεσίας του. Ταυτόχρονα διακόπτεται το δικαίωμα κράτησης θέσης για όλα τα ομαδικά προγράμματα και για την ενεργοποίησή του ξανά απαιτείται η καταβολή του τέλους αργοπορημένης ακύρωσης. Το κόστος του τέλους αργοπορημένης ακύρωσης ανέρχεται στα 4€ (τέσσερα ευρώ).
IV. Τέλος μη παρουσίας σε ραντεβού γυμναστικής στο Gym Floor
Για να γυμναστεί το Μέλος στον χώρο του Gym Floor απαιτείται προηγουμένως κράτηση θέσεως. Η κράτηση θέσεως μπορεί να γίνει on-line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr ή στην υποδοχή του γυμναστηρίου, ή μέσα από την εφαρμογή (App) των Melekos Health Club® για κινητά τηλέφωνα. Yπάρχει τη δυνατότητα κράτησης θέσης έως 15 ημέρες μετά. Για τις συνδρομές Results και Elite ισχύει προτεραιότητα κράτησης θέσεως έως κατά 15 ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης έως και 4 ώρες πριν την πραγματοποίηση του προγράμματος. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και ο αριθμός των διαθέσιμων επισκέψεων που έχει αγοράσει το Μέλος φαίνονται στην εφαρμογή για τα κινητά ΜELEKOS HEALTH CLUB, αλλά σε περίπτωση που δεν έχει κινητό τηλέφωνο, μπορεί να ενημερωθεί από την ρεσεψιόν για τα προϊόντα που έχει αγοράσει ή να ενημερωθεί στο δικτυακό τόπο στην προσωπική του σελίδα κάνοντας είσοδο στην σελίδα μελών στο https://www.melekos.gr/eisodos-melon/. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν παρευρεθεί για δεύτερη φορά σε δηλωμένο ραντεβού και για κάθε επόμενη μη παρουσία επιβαρύνεται, με το τέλος μη παρουσίας σε ραντεβού γυμναστικής και παράλληλα αφαιρείται από το σύνολο των διαθεσίμων προγραμμάτων της υπηρεσίας του. Ταυτόχρονα διακόπτεται το δικαίωμα κράτησης θέσης για γυμναστική και για την ενεργοποίησή του ξανά απαιτείται η καταβολή του τέλους μη παρουσίας. Το κόστος του τέλους μη παρουσίας ανέρχεται στα 4€ (τέσσερα ευρώ).
V. Τέλος αργοπορημένης ακύρωσης σε ραντεβού στο Gym Floor
Για όλα τα ραντεβού γυμναστικής στον χώρο του Gym Floor υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης θέσεως έως και 4 ώρες πριν την έναρξη τους. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν ακυρώσει έγκαιρα δεύτερη φορά, δηλαδή πριν από το προαναφερθέν χρονικό όριο, σε δηλωμένο ραντεβού επιβαρύνεται με το τέλος μη παρουσίας σε ραντεβού γυμναστικής και παράλληλα αφαιρείται από το σύνολο των διαθεσίμων προγραμμάτων της υπηρεσίας του. Ταυτόχρονα διακόπτεται το δικαίωμα κράτησης θέσης για γυμναστική και για την ενεργοποίησή του ξανά απαιτείται η καταβολή του τέλους αργοπορημένης ακύρωσης. Το κόστος του τέλους αργοπορημένης ακύρωσης ανέρχεται στα 3€ (τρία ευρώ).

VI. Τέλος Απώλειας Κάρτας Μέλους
Οι κάρτες μέλους είναι σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Στις περιπτώσεις μελών που δεν έχουν την εφαρμογή προσφέρουμε εκτυπωμένη κάρτα εισόδου με τον κωδικό εισόδου του μέλους. Σε περίπτωση που το μέλος χάσει την κάρτα του επιβαρύνεται με το Τέλος απώλειας κάρτας μέλους. Το κόστος του τέλους απώλειας κάρτας μέλους ανέρχεται στα 1€ (ένα ευρώ).
VII. Τέλος Παγώματος Συνδρομής
Το τέλος παγώματος αφορά όλες τις συνδρομές: ετήσιες συνδρομές, και προσφορές και το κόστος του ανέρχεται στα 15€ (δεκαπέντε ευρώ) και στις μηνιαίες συνδρομές ανέρχεται στα 10€ (δέκα ευρώ).

V. DISCOUNT CLUB
Το Melekos Health Club® κατά καιρούς πραγματοποιεί συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις με σκοπό να προσφέρει προνόμια με την μορφή ποσοστού έκπτωσης ή ειδικών προσφορών στα Μέλη του.
Η χρήση των προνομίων από τα Μέλη γίνεται με την επίδειξη της κάρτας Μέλους κατά τη παραγγελία ή την πρόθεση αγοράς στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, όπως αυτή εμφανίζεται με ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.
Τα προνόμια με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα που το Μέλος διαθέτει ενεργή συνδρομή με ημερομηνία λήξης την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
Το Melekos Health Club® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό και το είδος της έκπτωσης ή της προσφοράς. Το Μέλος μπορεί να ενημερώνεται για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr, στην εφαρμογή για κινητά (App) και στον τιμοκατάλογο στην υποδοχή του γυμναστηρίου.
W. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως αποτέλεσμα επισκευής, συντήρησης, αργιών ή ειδικών περιστάσεων το Melekos Health Club® ενδέχεται να διακόψει προσωρινά την λειτουργιά μέρους των εγκαταστάσεων ή των υπηρεσιών. Δεν θα υπάρξει μείωση ή πάγωμα της συνδρομής ή των επιπλέον χρεώσεων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Το Melekos Health Club® διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των Μελών. Το Melekos Health Club® έχει την δυνατότητα να τροποποιεί κατά καιρούς τις εγκαταστάσεις, να προσθέτει εγκαταστάσεις και να αλλάζει τον τύπο ή την ποσότητα του εξοπλισμού. Το Melekos Health Club® έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του για ειδικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

X. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Το μέλος αναγνωρίζει ότι η γυμναστική, τα ομαδικά προγράμματα γυμναστικής και οι εκδηλώσεις του Melekos Health Club® μπορούν να το εκθέσουν σε πολλούς εγγενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων, των τραυματισμών, των ασθενειών ή ακόμη και του θανάτου. Για τους ως άνωθεν λόγους το Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε τραυματισμού που σχετίζεται με τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του γυμναστηρίου, συμπεριλαμβανομένων πτώσεων, επαφών με άλλους συμμετέχοντες και τις καιρικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, υγρασία κ.α.).
Το μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει ότι είναι σωματικά και διανοητικά ικανός/ή για την εκτέλεση σωματικών δραστηριοτήτων στις οποίες αναλαμβάνει να συμμετάσχει.
Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της συμμετοχής στις παρεχόμενες από το Melekos Health Club® υπηρεσίες, το Μέλος συμφωνεί στην απαλλαγή ευθυνών των διοργανωτών, των εργαζομένων και των αντιπροσώπων του γυμναστηρίου, από οποιαδήποτε ευθύνη, απαίτηση και αξίωση προκύψει από τη συμμετοχή του.
Y. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Η διοίκηση του Melekos Health Club® μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις οπότε το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη και αφαίρεση στο παρόν κείμενο απευθύνεται στο σύνολο των μελών του Melekos Health Club®.

Z. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχω παράσχει στο MELEKOS HELATH CLUB ακριβή στοιχεία επικοινωνίας και μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που τα αλλάξω θα ενημερώσω άμεσα το MELEKOS HEALTH CLUB για να μην διακοπεί η σωστή υποστήριξη και επικοινωνία του γυμναστηρίου με εμένα.

Δέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής μέλους του MELEKOS HEALTH CLUB.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ
0%

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

BLACK

FRIDAY

72% ΈΚΠΤΩΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 26/11/23

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα

Διεκδίκησε την Black Friday Τώρα!

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Ένας σύμβουλος μελών θα επικοινωνήσει μαζί σου την ημέρα και ώρα που εσύ θέλεις για να προγραμματίσει την επίσκεψη σου εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς καμία δέσμευση στο MELEKOS HEALTH CLUB.